Program współpracy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =

Uchwała Nr XLVIII/587/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 29 listopada 2017 roku
w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875); art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz.1868); oraz art. 5a  ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 1817, poz. 1948; z 2017r. poz. 573, poz.60); po wymaganych konsultacjach, Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki artykułu

Sprawozdanie za 2016 rok (pobrań: 1373)
Wyniki konsultacji (pobrań: 816)
Sprawozdanie za 2017 rok (pobrań: 517)